Over deze site

Welkom!

Iconen van de omgeving laat krachtige binnenstedelijke gebieden zien die gerealiseerd zijn met een hoge gebruiks- beleef- en toekomstwaarde. De directie Ruimtelijk Ordening van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft deze projecten geselecteerd als voorbeeld voor toekomstige projecten waar de samenhang van verschillende functies zoals energie, woningbouw, bereikbaarheid een belangrijke rol speelt. Maar waar ook de focus is gelegd op het versterken van het binnenstedelijk gebied, waardoor natuur en landschap zoveel mogelijk behouden blijft: de iconen van de omgeving.

Iconen van de omgeving

De iconen zijn ingedeeld in drie groepen. De eerste groep zijn de nationale sleutel projecten (NSP) waarmee eind jaren 80 werd gestart en de focus voornamelijk lag op het verbeteren van infrastructuur. Vervolgens zijn er projecten die vallen onder budget investeringen ruimtelijke kwaliteit (BIRK), waarmee in 2003 gestart werd. Tot slot zijn er iconen die onder de nota ruimte budget vallen (NR), waarmee in 2006 gestart werd en de focus net als bij de BIRK voornamelijk lag op een meer integrale gebiedsgerichte aanpak. De iconen zijn geselecteerd op basis van drie criteria:

Gebruikswaarde

De gebruikerswaarde gaat om de doelmatigheid en functionele samenhang van de inrichting van een bepaald gebied. Belangrijke waarden zijn: bereikbaarheid, veiligheid, efficiënt gebruik van de ruimte, toegankelijkheid, keuzemogelijkheid, gezond, schoon en geen afwenteling.

Belevingswaarde

De belevingswaarde betreft om de mate van diversiteit, de identiteit en schoonheid van een gebied. Hieronder valt de uitstraling schoonheid, rust en ruimte gevoel van veiligheid, verbondenheid en gelijkwaardigheid

Toekomstwaarde

De toekomstwaarde heeft betrekking op de mate van duurzaamheid, aanpasbaarheid en beheersbaarheid van het gebied. Waarden zijn adaptiviteit, robuustheid en innovatie. Gezondheid, draagvlak en gedeelde verantwoordelijkheid, duurzame structuur, ecologische voorraden en geen (tijds)afwenteling.

Wat vindt u?

Via deze website willen wij graag ook van u horen waarom deze projecten de iconen van de omgeving zijn! Creëer uw stip en druk uw stempel op de iconen van de omgeving.

Op de website kunt door de iconen heen bladeren en lezen. Ieder project begint en eindigt met een stelling over het beoogde doel en of deze is gerealiseerd. Iconen van de omgeving gaat graag de dialoog met u aan over wat u vindt en waarom deze projecten iconen van de omgeving zijn. Zijn de gestelde doelen gehaald, heeft het u verwachtingen overtroffen of juist niet? We willen graag ook uw mening hierover horen!

Hoe werkt het?

Plaats uw reactie door onderaan de pagina bij de stelling te reageren of anders via de button.

De stippen op de website zijn de reacties die mensen hebben geplaats over een icoon. Door met je cursor op een willekeurige plek te klikken, verschijnt er op de website een stip en wordt je reactie daar geplaatst. Door met je cursor over de stippen heen te bewegen kan je de reacties van andere deelnemers lezen en erop reageren.

Veel plezier bij het zien van de iconen. We kijken uit naar uw reactie!